Opleiding boekhouden

Opleiding boekhouden

De meeste bedrijven zijn verplicht een boekhouding te voeren. Begin je een eigen bedrijf, dan is het raadzaam daarvoor een opleiding te volgen, want het is van belang dat je weet hoe dat gebeuren moet.

Met een klein bedrijfje kun je nog eenvoudigweg kosten en baten bijhouden, maar groeit het enigszins uit dan is daar meer kennis voor nodig.

Er is weliswaar een ruim aanbod van computerprogramma’s op boekhoudgebied via het internet te vinden, maar vlak vooral niet de kennis uit die nodig is om daarvan een succes te maken!

Waar?

De meest bekende instanties waar men een opleiding op boekhoudkundig gebied kan volgen zijn:

• LOI (Leidse Onderwijsinstellingen) – ruime keuze aan cursussen: boekhouding, basiscursussen administratie en programma’s voor gevorderden, die veelal prima op elkaar aansluiten. Nadat je een basisopleiding hebt gevolgd, kun je doorstromen en eventueel vrijstellingen verkrijgen.

• Multididact –cursus Basiskennis Boekhouden, voor het diploma BKB.

• NCOI Opleidingsgroep – breed aanbod aan opleidingsprogramma’s, is meer op werkenden gericht. Hier valt ook een bachelor te behalen voor Financieel-Economisch Management en een masteropleiding. Ook op MBO niveau heeft het NCOI een erkende opleiding te bieden. De opleidingen kun je allemaal in deeltijd volgen.

• NTI – basiscursus boekhouden, voor het diploma BKB, is gericht op basisadministratie. Aan te bevelen voor kleinere bedrijven of net startende ondernemers.

• Scheidegger Opleidingen – avondopleiding Boekhoudkundig Medewerker, met name bedoeld voor werkenden in het MKB.

Met het Praktijkdiploma Boekhouden (PD Boekhouden) leer je de basisbegrippen van het boekhouden, waarmee je je in anderhalf jaar tijd voorbereidt op het officiële erkende examen van Stichting Nederlandse associatie voor Praktijkexamens. Na het behalen van dit diploma kun je zelfstandig een boekhouding voeren van meestal wat kleinere organisaties en bedrijven en ben je er klaar voor om je werkterrein, het bedrijfsleven, in te stappen. Je kunt na het PDB verder studeren op weg naar een toppositie op administratief gebied.

Wat omvat boekhouden?

Door middel van een boekhouding worden financiële feiten van een bedrijf of instelling of een persoon systematisch vastgelegd. De bedoeling ervan is het verkrijgen van inzicht in de financiële situatie en daarmee verantwoording te kunnen afleggen over het financiële beleid dat gevoerd wordt. Een boekhouder wordt ook wel een administrateur genoemd. Er bestaan verscheidene methoden van boekhouden. Een boekhouding omvat het bijhouden van de dagboeken, van waaruit door middel van het boeken van journaalposten het journaal wordt aangelegd. Aan de hand van het journaal werkt men het grootboek bij. Het grootboek wordt periodiek afgesloten door het maken van een proefbalans, waaruit de balans en de winst- en verliesrekening voortvloeien. Deze gegevens vormen belangrijk ingrediënten op de jaarrekening. De jaarrekening wordt verder voorzien van een toelichting en een prognose. Bij bepaalde bedrijfsvormen is het verplicht een jaarrekening op te stellen, die gecontroleerd wordt door een accountant-administratieconsulent of een registeraccountant.

De kreet ‘Accounting’ omvat het geheel van boekhouding, debiteuren- en crediteurenadministratie en het opstellen van de jaarrekening.

Tegenwoordig geschiedt de boekhouding veelal met behulp van een boekhoudprogramma per computer. Voor die tijd aanbrak, werden gegevens handmatig verwerkt. Het grootboek bijvoorbeeld, bestond toen uit kaarten waarop per onderdeel de mutaties in waardeveranderingen werden aangebracht.

Boekhoudstelsels

Boekhouden kan door middel van twee verschillende stelsels: het commerciële stelsel en het kameralistische stelsel:

Het eerste, oorspronkelijke stelsel richt zich op het inkomen en hoe dat verteerd wordt. Men legt ontvangsten en uitgaven vast op het moment dat de ontvangst en vertering daarvan plaatsvinden. Dit systeem is niet goed te controleren en de jaarrekening kan pas worden opgesteld zodra alle periodieke ontvangsten en uitgaven geboekt zijn. In de nieuwe kamerstijl worden opdrachten tot ontvangsten en uitgaven tevens geboekt, wat een danige verbetering van controlemogelijkheden inhield. Zo kon de jaarrekening ook eerder worden opgemaakt.

Bij het commerciële stelsel wordt de omvang van het vermogen vastgesteld. Binnen dit stelsel kent men het enkel- en het dubbelboekhouden. Beide methoden richten zich op het inventariseren van bezittingen en schulden. Waardeveranderingen worden vastgelegd in diverse dagboeken, waaruit periodiek een balans voortvloeit, die vergeleken wordt met de inventarisatielijst.

Bedrijfseconomie

De resultaten die uit de boekhouding voortvloeien vormen een belangrijke bron van informatie op basis waarvan bedrijfseconomische beslissingen worden gemaakt. Daarom valt boekhouden als opleidingsvak vaak onder bedrijfseconomie. Er bestaan echter wel verschillen tussen de beide disciplines:

• met boekhouden verwerkt men financiële feiten en economie is gericht op keuzes en mogelijkheden

• boekhouden is een ambacht en economie is een wetenschap

Copyright 2020 boekhouding-boekhouder.nl